Prekybos taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir UAB Insanefits (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, atsiskaitymo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje https://insanefits.com/ susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

1. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į interneto parduotuvės https://insanefits.com/ svetainę. Jei Pirkėjas atlieka pirkimą neužsiregistravęs, tuomet Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis tvirtindamas užsakymą.

2. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje http://insanefits.com turi teisę:

3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

3.2. juridiniai asmenys.

4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių bendrųjų nuostatų 4 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje http://insanefits.com

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje http://insanefits.com Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį.


Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.


Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.


Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau - Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.


Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.


Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos http://insanefits.com duomenų bazėje.

PIRKĖJO TEISĖS

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje http://insanefits.com vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve http://insanefits.com, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

Pirkėjo teisių 2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

Pirkėjo teisių 2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas http://insanefits.com prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės http://insanefits.com duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai http://insanefits.com administraciją. Internetinė parduotuvė http://insanefits.com neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju http://insanefits.com turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Interneto parduotuvės http://insanefits.com Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS

Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 5 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve http://insanefits.com.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės http://insanefits.com veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas neatsiskaito už prekes įsigytas elektroninėje parduotuvėje http://insanefits.com per 3 (tris) dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje http://insanefits.com skelbiamos sąlygos.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.


Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.


Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje http://insanefits.com įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.


Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių pirkėjų teisės 2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių pirkėjų teisių 4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

PREKIŲ KAINOS

Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme http://insanefits.com nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.

ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

  • per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt.
  • Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į http://insanefits.com banko sąskaitą.
  • Apmokėjimas suvedant debetinės ar kreditinės kortelės informacija (aptarnauja Stripe partnerių sistema).
  • Apmokėjimas Paypal.

Pirkėjas, atsiskaitydamas aukščiau aptartais būdais, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes ir sudarius sutartį su Pardavėju, į jo nurodytą elektroninio pašto adresą bus atsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita-užsakymas, o po apmokėjimo - PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Elektroninė parduotuvė http://insanefits.com įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 2-12 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai http://insanefits.com sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, http://insanefits.com įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje http://insanefits.com, gali pasirinkti iš keleto prekių pristatymo būdų:

Įgalioto asmens, kurjerio paslaugos - pristatymas gavėjo adresu Lietuvoje, kaina 4 Eur.

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Ypač svarbu registracijos formoje nurodyti teisingą pašto kodą, kadangi pagal jį kurjeris pristato prekes ir telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti su Pirkėju.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista(-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės(-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.


Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis taisyklių prekių grąžinimo  1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.

Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:


grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);


prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;


prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);


grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;


grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą susieikti hello@insanefits.com.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;


Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis taisyklių pirkėjo teisių 2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;

Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo grąžintinų prekių gavimo dienos.

Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės http://insanefits.com svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

ATSAKOMYBĖ

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės http://insanefits.com.

Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.


Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų, kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje http://insanefits.com.

Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja virtualius piniginius vienetus ir pasinaudoja šių Taisyklių Pirkėjų teisių 2 punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota virtualių piniginių vienetų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

Virtualūs piniginiai vienetai į eurus nekeičiami.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

UAB Insanefits pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registravimo vietą.

Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.